Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti LIVOS s.r.o. na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na vykonávanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť LIKOV s.r.o., so sídlom Blanenská 1859/14, 664 34 Kuřim, IČO: 60697598, zapísaná v obchodnom registri: C 14366 podaná na Krajskom súde v Brne (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Blanenská 1859/14, 664 34 Kuřim, adresa elektronickej pošty objednavky@likov.com, telefón +420 541 552 501.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

 • Na základe Vášho súhlasu správca spracuváva tieto údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO a DIČ.
 • Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce prevádzkovanie internetovej prezentácie (Pilot, v.o.s., IČO 25520270), špedičné služby, platobné brány, marketingové služby pre správcu a ďalšie.
 • Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU), alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať e-mailom na adrese objednavky@likov.com .
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
 • Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvané.