Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť LIKOV s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov z dôvodov oprávneného záujmu, alebo je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prevedenie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 • správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť LIKOV s.r.o., so sídlom Blanenská 1859/14, 664 34 Kuřim, IČO: 60697598, zapísaná v obchodnom registri: C 14366 podaná na Krajskom súde v Brne (ďalej len „správca“)
 • kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Blanenská 1859/14, 664 34 Kuřim, adresa elektronickej pošty objednavky@likov.com, telefón +420 541 552 501
 • správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"); alebo
 • je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"); alebo
 • je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

 • na základe Vášho súhlasu správca spracuváva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, e-mail, telefónne číslo, IČO a DIČ

  Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je:
  • oprávnený záujem správca alebo tretej strany na plnenie požiadavky subjektu na zaslanie ponuky, odpoveď na otázku alebo komentár článku, tovaru či služby; alebo
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  • zasielanie newsletterov
 • zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

 • vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo
 • po dobu 3 roky

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 • ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či služieb, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát.
 • príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 • správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU), alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov

 • za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.