Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu predávajúceho zachovať vysokú kvalitu dodávaného tovaru vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.


Záručné podmienky

 • ak tovar vykazuje zjavné vady, tj najmä pokiaľ je tovar kupujúcemu odovzdaný v porušenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim či na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu vykoná kupujúci.
 • v prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania alebo nesprávnej manipulácie s výrobkom (skladovanie) alebo iného nesprávneho zásahu.
 • dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov (2 roky), s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
 • reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Reklamácia

Kupujúci je povinný ihneď pri preberaní zásielky od dopravcu predávajúceho skontrolovať neporušenosť obalov a po prevzatí úplnosť dodávky podľa dodacieho listu alebo obdobného podkladu. Pri uplatňovaní reklamácie kupujúci postupuje podľa toho, či:

 • pri preberaní zásielky zistí vonkajšie poškodenie prepravného, prípadne skupinového, obalu (napr. prerazený, potrhaný, premočený, otvorený). Potom je nutné okamžite s dopravnou službou vykonať zápis do prepravných dokladov vodiča (pri poškodenom balíku uviesť poznámku napr. "prevzaté s výhradou-poškodený obal"). Ak bude v takom prípade tovar prevzatý bez písomných výhrad, nebude na neskoršej reklamácii braný ohľad.
 • zistí poškodenie až po prevzatí zásielky a vybalení tovaru, pričom nie je poškodený vonkajší obal zásielky. V tom prípade písomne informuje kupujúci predávajúceho do 7 dní od dátumu prevzatia zásielky, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Predávajúci reklamáciu posúdi av oprávnenom prípade zaistí vybavenie reklamácie. Do doby vybavenia reklamácie, resp. do získania ďalších inštrukcií od predávajúceho, zostáva tovar u kupujúceho.
  po vybalení tovaru a dôkladnej kontrole dodaného tovaru podľa dodacieho listu zistí kupujúci rozdiel v množstve dodaného tovaru oproti dodaciemu listu. Dodací list je zasielaný spolu s tovarom, ak nie je s kupujúcim dohodnuté inak a je zreteľne označený. V každom prípade vykoná o rozdiele v množstve zápis do prepravného listu a písomne informuje
  kupujúci predávajúceho do 7 dní od dátumu prevzatia zásielky, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Predávajúci zaistí vybavenie reklamácie. Do doby vybavenia reklamácie, resp. do získania ďalších inštrukcií od predávajúceho, zostáva tovar u kupujúceho.
 • kupujúci je povinný vady vzniknuté v záručnej dobe písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii budú vady popísané s uvedením, ako sa prejavujú. Kupujúci navrhne termín schôdzky na prerokovanie reklamácie a kontaktnú osobu, s ktorou bude reklamácia prerokovaná.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Pre rýchlejšie a kvalitnejšie vybavenie reklamácie postupujte nasledovne:

Reklamácia v oblasti prepravy:

 • v prípade poškodenia tovaru, obalu (prerazený, premáčaný, potrhaný, otvorený) nepreberajte tovar alebo prevezmite s výhradou (viď. Reklamačný poriadok) spíšte REKLAMAČNÝ PROTOKOL určený pre reklamáciu vzniknutú prepravou
 • pokiaľ možno zdokumentujte reklamáciu aj fotograficky
 • odošlite všetko na adresu reklamace@likov.sk
 • reklamovaný tovar bude obratom alebo s ďalšou objednávkou zaslaný

Reklamácia chybného či chýbajúceho výrobku:

 • v prípade zistenia nekvalitného výrobku alebo chýbajúceho výrobku podľa dodacieho listu kontaktujte obchodného zástupcu, s ktorým spolupracujete
 • vykonajte o rozdiele v množstve tovaru zápis do prepravného listu
 • spíšte reklamačný protokol určený pre reklamáciu vzniknutou chybou tovaru
 • pokiaľ možno zdokumentujte reklamáciu aj fotograficky
 • odošlite všetko na adresu reklamace@likov.sk
 • reklamácia bude prejednaná v sídle spoločnosti a o jej vybavení budete informovaní telefonicky aj písomne
 • v prípade uznanej reklamácie Vám bude obratom alebo s ďalšou objednávkou zaslaný nový tovar